Foto:

Sombere boodschap in voorjaarsnota 2019

Komende jaren flinke tekorten verwacht

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Wethouder Ted Kok van financiën kondigde het enkele weken geleden al aan, toen hij de jaarrekening over 2018 toelichtte. Overschotten zijn in de toekomst niet meer te verwachten, wel tekorten. Afgaande op de financiële cijfers die nu bekend zijn wordt er voor 2019 een tekort verwacht van ruim 1,6 miljoen. In de vier jaren daarna wordt jaarlijks een aanzienlijk tekort verwacht. Voor een belangrijk deel worden de tekorten veroorzaakt door de kosten van de jeugdzorg. In 2019 kunnen die deels nog worden opgevangen met de reserve van het sociaal domein. Daarna is die leeg.

Op zoek naar een nieuw evenwicht
Dat er veel gemeenten zijn, die niet genoeg hebben aan het bedrag dat van de rijksoverheid wordt ontvangen, is inmiddels ook in Den Haag opgevallen. Er zal extra geld ter beschikking komen voor de jeugdzorg, maar hoeveel de gemeente Aalten er bij zal krijgen is nog niet duidelijk. Om de begroting voor de komende jaren weer in balans te krijgen, zal er wel wat gedaan moeten worden. Hoe burgemeester en wethouders het tekort zullen terugbrengen wordt nog niet aangegeven. "Zoals van ons verwacht mag worden, zijn we volop bezig het financieel evenwicht te herstellen. Maar met de miljoenentekorten wordt dat geen sinecure, daarvan zijn we ons zeer bewust." Bij de begroting later dit jaar zal B en W komen met een dekkingsplan. Bezuinigingen liggen voor de hand. Ook is het maar de vraag of alle wensen uit het raadsprogramma en het uitvoeringsprogramma van B en W nog uitgevoerd zullen kunnen worden.

Tekorten in het hele sociaal domein
Ook op de andere twee onderdelen van het Sociaal Domein, de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) en de Participatiewet worden tekorten verwacht. Laborijn, die voor de gemeente de Participatiewet uitvoert, heeft al de opdracht gekregen te onderzoeken hoe het te verwachten tekort verminderd kan worden. In de WMO wordt de stijging veroorzaakt door extra kosten voor de huishoudelijke zorg. Ook de Veiligheidsregio Noordoost Gelderland (VNOG) kampt met tekorten. Verwacht wordt dat de gemeentelijke bijdrage met bijna anderhalve ton euro per jaar zal stijgen. Naast het financiële meerjarenoverzicht wordt in de voorjaarsnota vooral toegelicht met welke zaken en activiteiten de gemeente bezig is en hoe de stand van zaken daarvan is. Ook wordt in een bijlage aangegeven hoe ver de uitwerking is van de punten uit het uitvoeringsprogramma.

Meer berichten