Het Aaltense Goor kan uitgebreid worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het Aaltense Goor kan uitgebreid worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Bestemmingsplan uitbreiding Aaltense Goor vastgesteld

Beschermingszone voor natte landnatuur ingesteld

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Burgemeester en wethouders hebben op 28 mei het bestemmingsplan voor de uitbreiding van het Aaltense Goor vastgesteld. Door het plan kan 25 hectare landbouwgrond omgezet worden in natuur. Daar wordt drainage verwijderd en er worden sloten dicht gegooid. Ook kan er nu een waterberging aangelegd worden bij de Boterdijk om piekafvoeren op te vangen. Het bestemmingsplan heeft van 8 april tot 8 mei ter inzage gelegen. In die periode zijn geen zienswijzen ingediend. Toch stelt B en W nog een wijziging voor Er wordt een beschermingszone natte landnatuur ingesteld.

Draagvlak voor uitbreiding Aaltesne Goor
Dat er geen zienswijzen zijn ingediend hoeft niet te verbazen. Over het plan is vele jaren overlegd met de provincie, buurgemeente Oude IJsselstreek, Staatsbosbeheer, omwonenden en vertegenwoordigers van landbouw en lokale natuurbeschermers. Daarnaast zijn er een aantal inloopbijeenkomsten geweest om het draagvlak zo groot mogelijk te maken. Dat lijkt gelukt. Tijdens de laatste inloopbijeenkomst leek nog niet iedereen helemaal tevreden, maar dat heeft niet tot zienswijzen geleid. Wanneer ook de gemeenteraad op 3 juli het bestemmingsplan vaststelt kunnen er vanaf 10 juli nog één keer zienswijzen ingediend worden. Komen die dan opnieuw niet, dan wordt het bestemmingsplan onherroepelijk en kan de uitvoering starten.

Beperkingen voor drainage
B en W heeft wel een wijziging in het plan aangebracht. Er komen als de nieuwe natuur is aangelegd en de vernattingsmaatregelen zijn genomen beschermingszones. In de zone tot 200 meter vanaf het bestaande Aaltense Goor is geen nieuwe drainage en grondwateronttrekking voor beregening meer toegestaan. Voor de zone tussen 200 en 400 meter is drainage nog wel mogelijk tot op een diepte van maximaal 80 centimeter beneden het maaiveld. Hierover is door de provincie overeenstemming bereikt met het Waterschap Rijn en IJssel en de organisaties die betrokken waren bij de voorbereiding van het uitbreidingsplan. Een tweede wijziging betreft de grens van de bestemming natuur ter plekke van de woningen Goordijk 1 – 3. De grens was te ver naar het zuiden gelegd waardoor de drie woonbestemmingen "onbedoeld en ongewenst" waren verkleind.

Meer berichten