Ook wethouder Martin Veldhuizen discussieerde mee. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Ook wethouder Martin Veldhuizen discussieerde mee. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Juiste energiemix bepalen nog niet eenvoudig

Geef als gemeente zelf het goede voorbeeld

door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Welke vormen van duurzame energie gaan we gebruiken? Hoe voorzien we in onze behoefte aan warmte, zonder te veel energie te gebruiken en zonder aardgas? De vragen zijn niet gemakkelijk te beantwoorden, bleek op de avond die de Progressieve Partij (PP) organiseerde om de ideale energiemix voor de gemeente Aalten vast te stellen. Vijf groepen stelden een mix samen en dat leidde tot vijf verschillende resultaten. In de verschillende groepen was de discussie levendig, want het bleek niet eenvoudig om het eens te worden over welke vormen van duurzame energie het meest wenselijk zijn.

Opgave ambitieus, maar nodig
Bert Weevers, gemeenteraadslid voor de PP, leidde de avond en gaf aan dat de vijf verschillende energiemixen gebundeld zullen worden en als advies aan de wethouder van duurzaamheid, Martin Veldhuizen, zullen worden overhandigd. De gemeente is bezig met het opstellen van het plan van aanpak duurzaamheid en de resultaten van de avond kunnen daarbij wellicht een rol spelen. De wethouder was zelf aanwezig en nam deel aan de discussie in een van de groepjes. Het samenstellen van de ideale energiemiz ging aan de hand van een computerprogramma, dat Weevers voor de avond ontwikkeld had. Er konden alleen keuzes gemaakt worden voor de bebouwde omgeving. Vervoer en landbouw werden buiten beschouwing gelaten. Meer duurzame energie is nodig, omdat de gemeente in 2030 energieneutraal wil zijn. Alle energie die huishoudens en bedrijven nodig hebben in de bebouwde omgeving moet dan duurzaam opgewekt worden. "Dat is ambitieus", zei Weevers, "maar het is wel nodig om de hoeveelheid van het broeikasgas CO2 terug te dringen."

Daken gebruiken voor zonne-energie
"Er moet veel veranderen", zei Weevers, "Er zal weerstand zijn, maar er is veel te doen." De manier waarop is nog niet bepaald. In het computerprogramma waren allerlei mogelijkheden aangegeven, zoals windenergie, zonnecollectoren, die warmte vasthouden en zonnecellen, die elektriciteit opwekken. Of wordt er meer gebruik gemaakt van aardwarmte of wordt er voor warmte gebruik gemaakt van infraroodstraling. Ook voor het gebruik van waterstof kon gekozen worden. Om tot een eenduidig groepsstandpunt te komen was lastig. Windmolens staan er al in Aalten naast het Aaltense Goor. Ook zijn ze overal langs de Duitse grens te zien. Toch vond niet iedereen meer windmolens wenselijk, omdat ze niet goed passen in het landschap. Dat geldt ook voor grote zonneparken, die hoewel ze ingegroend kunnen worden, niet als een verfraaiing van het landschap worden beschouwd. De aanwezigen waren het er wel over eens dat eerst alle daken van huizen en bedrijven voor zonne-energie benut moeten worden.

Onderzoek waar aardewarmte gebruikt kan worden
Enkele groepen zetten in op veel gebruik van aardwarmte. John Westerdiep, ambtenaar duurzaamheid van de gemeente Winterswijk, waar al een energiemix door de gemeenteraad is vastgesteld, gaf commentaar op de keuzes van de groepen. Daarbij gaf hij aan dat aardwarmte lang niet overal in de Oost-Achterhoek gemakkelijk toepasbaar is. Er moet daarvoor in de grond genoord worden, wat door de aanwezigheid van leemlagen vaak moeilijk is. Naast de aardewarmte werden zon- en windenergie vaak genoemd. Enkele groepen wilden ook wel gebruik maken van biogas, maar dat werd niet door alle aanwezigen als goede oplossing gezien, omdat het niet duurzaam zou zijn. Nadat de energiemixen waren gepresenteerd werd de groepen gevraagd welk advies ze aan de gemeente zouden geven. Iedereen was het er over eens dat de gemeente zelf het goede voorbeeld moet geven. "Veel gemeenten lopen achter vergeleken bij bedrijven." Ook moeten er kaders aangegeven worden. "Laat de gemeente aangeven waar wel en niet zonneparken mogen komen." Ook werd er voorgesteld te onderzoeken, waar aardwarmte wel goed benut kan worden. Een deel van de aanwezigen vond dat er subsidie moet komen voor duurzaamheidsmaatregelen, maar een meerderheid zag meer in een fonds, waaruit leningen tegen een voordelig rentetarief kunnen worden gefinancierd. Door de besparing op de energielasten zouden die leningen gemakkelijk terug betaald kunnen worden.

Inzicht in eigen energiegedrag
Voorgesteld werd ook om keukentafelgesprekken te houden. "Ga huis aan huis gesprekken voeren over de mogelijkheden." Verschillende keren werd gezegd, dat de grootste verhuurder van de gemeente, de Woonplaats, gestimuleerd moet worden om meer aan duurzaamheid te doen. Bij het geven van goede voorbeelden is het eveneens van belang om te laten zien wat goed werkt. Bert Weevers keek tevreden terug op de avond, waaraan zo'n 35 mensen hadden deelgenomen. Zou zijn computerprogramma een hulpmiddel kunnen zijn bij bewonersbijeenkomsten van de gemeente Aalten over duurzaamheid? Daarvoor had Weevers zijn programma niet gemaakt, maar hij was het er mee eens dat het in groepjes samenstellen van een energiemix wel meer inzicht in de problemen en mogelijkheden geeft van het eigen energiegedrag.

Meer berichten