Foto: Foto:

Lezers schrijven | Mestverwerking

Mestverwerking

De Nederlandse landbouw is toonaangevend in de wereld. Er wordt op efficiënte wijze goed voedsel geproduceerd met aandacht voor milieu, klimaat en dieren. Boeren en tuinders houden het platteland levend en zijn een motor voor de economie. Genoeg redenen om trots te zijn op onze boeren.

Helaas zijn er ook groeperingen die een afkeer hebben van de moderne Nederlandse landbouw. Zij hebben een romantisch ideaalbeeld van de sector en zien de sector het liefst teruggaan naar de tijd van Ot en Sien. Ze negeren dat er in 2050 zo'n 10 miljard mensen op de aarde gevoed moeten worden. Ze hebben geen oog voor de regelgeving en de uitdagingen waar de agrarische sector voor staat en welke ontwikkelingen daarvoor nodig zijn. Om hun doel te bereiken worden alle middelen uit de kast gehaald: onwaarheden verkondigen, zaken verdraaien, angst zaaien en op de man spelen om er maar enkele te noemen. In de Groenlose Gids hebben we inmiddels tientallen artikelen van een dergelijk actiecomité kunnen lezen. Veel personen, en niet alleen boeren, hebben richting ons hun ergernis uitgesproken over de bedenkelijke informatie die dit actiecomité verspreidt. Ons is gevraagd om daar op te reageren.

Het actiecomité richt zijn pijlen op de komst van een mestverwerker in Groenlo. Graag leggen we uit waarom mestverwerking nodig is. Mestverwerking is namelijk een verplichting die de overheid oplegt aan veehouderijbedrijven met teveel mest. Zonder deze verplichting zou er trouwens geen probleem zijn, want voor iedere partij mest is wel een afnemer te vinden: dit kan in de akkerbouwgebieden zijn, maar ook in het buitenland. Het overschot is de laatste jaren wel toegenomen, maar dat komt ten eerste doordat er jaarlijks ongeveer 10.000 hectare landbouwgrond verdwijnt voor de aanleg van woningen, industrie en natuur. Ten tweede omdat de hoeveelheid mest die op de grond geplaatst mag worden al jaren afneemt. Er mag inmiddels nog zo weinig bemest worden, dat de bodemvruchtbaarheid achteruit gaat. Dit blijkt ook uit een project als 'De Vruchtbare Kringloop Achterhoek' waar 300 boeren aan meedoen.

Eén van de manieren om aan de mestverwerkingsplicht van de overheid te voldoen is door de mest te vergisten. In zo'n installatie wordt gas geproduceerd waarmee stroom opgewekt kan worden. Een kleine vergister op elk boerenerf is mogelijk, maar dit is een relatief dure investering. Je hebt een bepaalde schaalgrootte nodig om efficiënt mest te vergisten. Om deze reden zijn er in de regio diverse initiatieven opgestart voor grote vergisters. Sommige vergisters zijn al in bedrijf, zoals Groot Zevert in Beltrum, andere initiatieven zijn in een vergevorderd stadium, zoals AGroGas in Varsseveld en de RMS in Groenlo. Veel agrariërs in de Achterhoek zijn blij met de komst van deze initiatieven in de regio.

De bouw van een mestvergister betekent niet dat er meer dieren komen. Om dieren te houden heb je namelijk rechten nodig. Zo zijn er pluimveerechten, varkensrechten en voor de melkkoeien zijn er fosfaatrechten. Een bedrijf kan pas groeien als deze de rechten van een ander bedrijf koopt. Per saldo komt er dan geen dier bij. En bij elke bedrijfsontwikkeling moet een dergelijk bedrijf aan de meest recente eisen voldoen op het gebied van milieu en dierwelzijn. Ontwikkeling leidt dus tot verbetering op deze punten.

Er komen ook niet meer transportbewegingen door de bouw van een mestvergister in Groenlo. Het aantal transportbewegingen, en daarmee ook de CO2-uitstoot, neemt zelfs af. De vrachtwagens om mest te transporteren reden toch al in deze regio rond. Nu hoeven ze maar een klein stukje te rijden naar de eindbestemming en anders moeten ze doorrijden naar de akkerbouwgebieden, naar het buitenland of naar verwerkingsinstallaties elders in het land.

De bouw van een mestverwerkingsinstallatie kan de Achterhoek helpen om kunstmestvrij te worden. Nu is het nog zo dat veel boeren kunstmest aankopen. Dat hoeft straks niet meer als de mineralen uit de installatie hergebruikt kunnen worden. Vorig jaar is het project 'De Kunstmestvrije Achterhoek' van start gegaan om de mogelijkheden hiervoor te onderzoeken. Dit project heeft brede steun vanuit het bedrijfsleven en de samenleving. De Achterhoekse landbouw kan straks voorop lopen op het gebied van circulaire economie.

Wat betreft de veiligheid van de installatie vertrouwen we op de toetsing door de vergunningverleners. De eisen die er op alle onderdelen gesteld worden zijn dermate streng, dat de risico's op calamiteiten tot het minimum beperkt zullen worden. Daar komt bij dat deze installatie een goede aanvulling is voor de Laarberg, dat speciaal ontwikkeld is voor bedrijven die in dergelijke milieuklasse vallen. Het project past ook prima in de 'Uitvoeringsagenda Energietransitie' van de gemeente Oost Gelre, waarin de gemeente in 2030 energieneutraal wil zijn. Komt deze installatie er niet, dan betekent dit dat vele hectares met zonnepanelen extra aangelegd zullen moeten worden, en dat is het scenario waar we erg op tegen zijn: we willen namelijk niet dat er landbouwgrond verloren gaat.

Er wordt door het comité beweerd dat de lokale bevolking er op tegen is. Hier hebben wij sterke twijfels over. Een petitie vorig jaar van de Gelderse Natuur- en Milieufederatie leverde amper 2000 handtekeningen op. Deze petitie kon door iedereen getekend worden, dus niet alleen door personen uit Groenlo. Vaak zie je dat dergelijke petities door de anti-landbouw-lobby uit heel Nederland getekend wordt. Het aantal Grollenaren dat de petitie getekend heeft zal daarom vermoedelijk erg laag zijn.

Verspilling van subsidie en dus belastinggeld wordt vaak genoemd als argument tegen de vergister. Vreemd is daarbij dat het actiecomité geen bezwaar heeft tegen windmolens en zonneweiden. Die zijn op dit moment ook niet rendabel zonder stimulerende subsidie. De meeste milieuclubs zouden trouwens ook verdwijnen als ze geen subsidie zouden ontvangen.

Het actiecomité geeft aan open te staan voor een goed gesprek met de initiatiefnemer, maar dat RMS in alle talen zwijgt. Enige zelfreflectie zou dit comité niet misstaan: onwaarheden verkondigen, angst zaaien, demoniseren en dan ook nog verbaasd zijn dat men niet in gesprek wil?
Als belangenbehartiger zijn we blij met elk initiatief dat er in de regio is op het gebied van mestverwerking. Het helpt veel boeren om aan hun verwerkingsplicht te voldoen en we kunnen stappen zetten om de Achterhoek kunstmestvrij te maken. We hopen daarom dat de vergister er snel komt.


LTO Oost Achterhoek

Meer berichten