Het Aaltense Goor in juni met schoolkinderen die de natuur onderzoeken. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het Aaltense Goor in juni met schoolkinderen die de natuur onderzoeken. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Weinig kritiek meer op plannen voor Aaltense Goor

Kleine aanpassingen van bestemmingsplan

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – Tijdens de inloopbijeenkomst over de plannen voor het Aaltense Goor en het aangrenzende Zwarte Veen in december werd aan de verschillende tafels waar er over gesproken kon er nog wel de nodige kritiek gehoord worden. Enkele landbouwers waren toch niet echt blij met het verhogen van de waterstand, terwijl sommige natuurbeschermers liever hadden gehad dat er nog meer voor natuur en landschap was gedaan. Het voorlopige ontwerp van het bestemmingsplan heeft daarna ter visie gelegen. De inspraakavond en de ter inzage legging van het plan hebben tot negentien vragen en reacties geleid, die voornamelijk betrekking hebben op recreatieve aspecten van het plan. Het heeft tot kleine wijzigingen geleid. Het definitieve plan wordt binnenkort ter inzage gelegd.

Extra paden in natuurgebied
Over de vernatting van het Aaltense Goor en de uitbreiding van het natuurgebied is vele jaren gesproken. Vorig jaar stemden Staatsbosbeheer, het Waterschap Rijn en IJssel, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek, LTO Noord afdeling Oost-Achterhoek, een afvaardiging van omwonenden en die van enkele natuurorganisaties in met het ontwerp bestemmingsplan en de inrichtingsmaatregelen. De verwachting was daarom ook wel dat er geen grote bezwaren uit natuur- en landbouwhoek zouden komen, omdat er al voldoende draagvlak was voor de plannen.

Gewijzigde plan ligt vanaf 28 maart ter inzage

De kleine wijzigingen hebben betrekking op een extra wandelpad vanaf de Romienendiek en een nieuw wandelpad langs de oostzijde van het nieuwe natuurgedeelte aan de Boterdijk. Voor dat deel van het plan is de inrichting met houtwallen en bosschages ook gedetailleerder uitgewerkt. Het iets aangepaste definitieve ontwerpbestemmingsplan zal vanaf 28 maart ter inzage worden gelegd. Er kunnen dan opnieuw zienswijzen ingediend worden. Het is de bedoeling dat de gemeenteraad daarna in juli het plan definitief vaststelt.

Uitvoering vanaf de zomer
Bij de plannen voor het Aaltense Goor en omgeving hoort ook een uitvoeringsovereenkomst. Er wordt 25 hectare nieuwe natuur aangelegd, er wordt drainage verwijderd en er worden sloten dicht gegooid. Ook wordt er een waterberging aangelegd bij de Boterdijk om piekafvoeren op te vangenen worden er nieuwe paden aangelegd. Op 20 februari hebben de betrokken partijen zich hiermee definitief akkoord verklaard.

De uitvoeringsovereenkomst wordt binnenkort door de betrokken partijen ondertekend. Voor de gemeente Aalten mag wethouder Ted Kok dat doen. De verwachting is dat de inrichtingsmaatregelen deze zomer worden uitgevoerd.

Infobijeenkomst
Voordat het zover is wordt er nog eerst op dinsdagavond 9 april een informatiebijeenkomst over de plannen voor bewoners en geïnteresseerden in het gebied gehouden. Die vindt plaats tussen 17.00 en 20.00 uur in 't Romienendal aan de Aladnaweg 3 te Aalten.

Meer berichten