Het Aaltense Goor mag natter worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Het Aaltense Goor mag natter worden. Foto: Bernhard Harfsterkamp (Foto: )

Overeenstemming over plan voor Aaltense Goor

AALTEN – "Toen ik in Aalten begon als wethouder was er al een informatiemiddag over de plannen voor het Aaltense Goor", vertelt wethouder Ted Kok. Acht jaar later heeft het College van burgemeester en wethouders een besluit genomen over het ontwerp bestemmingsplan voor het natuurgebied en enkele aangrenzende gebieden. Daar worden enkele voormalige landbouwgronden bestemd voor natuur en waterberging. "We hebben vrij lang gepraat voordat het zover was", zegt de wethouder. "In de loop der jaren zijn verschillende plannen voorbij gekomen, maar nu is er een plan dat draagvlak heeft bij alle partijen. "

Door Bernhard Harfsterkamp

Het Aaltense Goor is het grootste natuurgebied van de gemeente Aalten. Het is 200 hectare groot en is in bezit vn Staatsbosbeheer. In het gebied is een zeer kleinschalig broek- en goorontginningslandschap te zien. Hier liggen bloemrijke weilanden met brede sloten, die gevoed worden door kwelwater, waardoor er zeldzame planten en dieren voorkomen. Ze worden omzoomd door elzenhakhoutwallen. De natte broek- en goorgronden waren op meer plekken te vinden, bijvoorbeeld bij Bredevoort. Bij de ruilverkaveling van het Zwanenbroek in de jaren zeventig verdween daar veel van het oorspronkelijke kleinschalige landschap. Om dit verlies te compenseren is toen afgesproken dat het Aaltense Goor als natuurreservaat zou worden behouden.

Verdroging tegengaan
De natuurwaarden in dit gebied zijn afhankelijk van een hoog grondwaterniveau. In de loop der jaren werd het gebied toch droger, ook doordat de ontwatering van de aangrenzende landbouwgronden nadeel had. Om het gebied te kunnen vernatten heeft de Provincie Gelderland een boerenbedrijf uitgekocht met 60 hectare grond. Het bedrijf is verplaatst naar Drenthe. Toch lukte het hierna niet meteen om overeenstemming over de toekomst van het Aaltense Goor te bereiken. De ene keer vonden de landbouwers dat de vernatting te nadelig voor hun bedrijfsvoering zou zijn. De andere keer waren de natuurorganisaties niet tevreden. In 2016 was er een plan, waarin een deel van het bestaande natuurgebied werd omgezet in landbouwgrond in ruil voor de extra natuur op de 60 hectare. Dit plan stuitte op verzet bij eigenaar Staatsbosbeheer en lokale natuurorganisaties als de Stichting Natuur en Milieu Aalten en de Vogelwerkgroep Zuidoost-Achterhoek.

Bij het opstellen van het definitieve plan zijn de provincie Gelderland, de gemeenten Aalten en Oude IJsselstreek (een deel van het plangebied ligt in die gemeente), Staatsbosbeheer, de land- en tuinbouworganisatie (LTO), Staatsbosbeheer en lokale natuurorganisaties betrokken. Alle partijen zijn het eens met het plan. Volgens wethouder Kok voorziet het plan nu in hoogwaardige natuurontwikkeling en waterberging en is er ruimte voor recreatief medegebruik en de versterking van de landbouw. Daartoe wordt aan de noordkant van het Aaltense Goor een kleine ruilverkaveling uitgevoerd. Over het plan voor het Aaltense Goor wordt op woensdag 12 december vanaf 19.30 uur in 't Romienendal in Aalten een inloopavond georganiseerd.

Meer berichten