Minder bomen gekapt voor nieuwe ontsluiting Sportpark Zuid

Nieuws uit raadsmededelingen

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN – In een raadsmededeling meldt het College van burgemeester en wethouders dat de geplande nieuwe ontsluiting van het Sportpark Zuid zal worden aangepast. Het was de bedoeling dat hiervoor 27 bomen langs de Bocholtsestraatweg zouden worden gekapt. Daarmee zou de bomenrij langs de weg worden onderbroken. De kap stuitte op onbegrip bij omwonenden. Gesprekken met de buurt hebben er toe geleid dat nu toch een deel van de bomen zal worden gehandhaafd. Daarvoor wordt het ontwerp voor de ontsluiting iets aangepast. Het betekent wel dat kabels verlegd moeten worden. Daardoor zal het realiseren van de nieuwe ontsluiting pas later worden gerealiseerd.

Vliegroute vleermuizen niet onderbroken
Als het oorspronkelijk plan was uitgevoerd zou toch al niet snel met de uitvoering kunnen worden begonnen. Uit de uitgevoerde flora- en fauna-inventarisatie was weliswaar gebleken dat er geen beschermde soorten voorkomen, maar het is niet uit te sluiten dat de bomen langs de Bocholtsestraatweg onderdeel zijn van een vaste vliegroute van vleermuizen. Hiervoor zou nader onderzoek nodig zijn geweest. Nu de bomenrij niet wordt onderbroken blijft de vliegroute bestaan. Uit nader onderzoek was ook al gebleken dat de kabels sowieso verlegd moesten worden, omdat ze niet op de voorgeschreven diepte in de bodem zitten. Bovendien bleek de onderhoudsstaat van enkele kabels en leidingen matig, zodat die vervangen moeten worden.

Extra kosten door droge zomer
In een andere raadsmededeling geeft het College aan dat 2018 de boeken in zal gaan als een 'extreem droog jaar' en dat daarom in 2019 extra kosten worden verwacht. Door de droogte zijn meer gemeentelijke bomen en planten in plantsoenen doodgegaan dan in voorgaande jaren en zullen er meer moeten worden vervangen. Verwacht wordt dat dit in 2019 35.000 euro extra zal kosten. Daar staat tegenover dat dankzij de droogte het budget voor het onderhoud van de zandwegen niet geheel is gebruikt. Door de droogte kon alleen maar klein noodzakelijk onderhoud aan de zandwegen worden uitgevoerd. Het College stelt voor de 20.000 euro die niet kon worden gebruikt voor het onderhoud over te hevelen naar 2019. Door de droogte hoefde er minder onkruid te worden verwijderd. Voorgesteld wordt het geld dat hiermee is uitgespaard te gebruiken om de extra kosten voor detachering van werknemers van Laborijn te betalen. Er zijn namelijk twee medewerkers meer ingehuurd dan oorspronkelijk was begroot.

Duitse buren betrekken bij centrumvisie Dinxperlo
Een derde raadsmededeling geeft antwoorden op vragen van D66 over de op te stellen visie voor het centrum van Dinxperlo. De partij stelt voor de Duitse buren van Suderwick en Bocholt bij het opstellen van de visie te betrekken. Ook vraagt D66 te onderzoeken of de weekmarkt centraal kan worden gesteld in de visie. Het College van B en W geeft aan hierover nog geen uitspraken te kunnen doen. De visie zal immers samen opgesteld worden met iedereen die belangen heeft in het centrum van Dinxperlo en samen wordt de 'inhoud en reikwijdte'bepaald. Wie wel of niet meedoet en welke onderwerpen centraal moeten staan wil het College nu nog niet zeggen, maar het gaat er wel vanuit dat de Duitse buren een rol zullen spelen

Meer berichten