Zes insprekers over de Beggelderdijk bij de RTG Ruimte. Geheel links wethouder Nijland. Foto: Bernhard Harfsterkamp
Zes insprekers over de Beggelderdijk bij de RTG Ruimte. Geheel links wethouder Nijland. Foto: Bernhard Harfsterkamp

Besluit over aanpak Beggelderdijk pas na gemeenteraadsverkiezingen

Gemeenteraad zal kiezen uit vijf varianten

Door Bernhard Harfsterkamp

AALTEN - In het Rondetafelgesprek (RTG) Ruimte waren er zes insprekers over het voornemen van Burgemeester en Wethouders om de Beggelderdijk met een aantal kleine aanpassingen verkeersveiliger te maken. Het merendeel van de insprekers vond dit niet voldoende en pleitte voor een variant met een nieuw tracé. Twee van de insprekers kondigden echter al aan zich daar tegen te zullen verzetten. Naast de vier varianten, die al eerder met omwonenden waren besproken, kwam er nog een vijfde variant op tafel. Omdat daarover nog diverse vragen beantwoord moeten worden stelde RTG-voorzitter Martin Veldhuizen voor dit eerst zorgvuldig te doen. Daardoor zal de discussie over de Beggelderdijk niet meer plaatsvinden in de laatste inhoudelijke raadsvergadering voor de gemeenteraadsverkiezingen.

Vijf varianten
In een raadsmededeling van januari presenteerden B en W drie onderzochte varianten. De meest vergaande was een nieuw tracé, dat ten noorden van de huidige Beggelderdijk loopt. Na een bijeenkomst met bewoners en belanghebbenden werd daar een vierde variant aan toegevoegd. In de RTG Ruimte werd een vijfde toegevoegd. Voor de helderheid volgt hierna een overzicht. Bij alle varianten gaat het om het deel van de Beggelderdijk dat bij de rotonde in de Terborgseweg begint, bij de kruising met de Bohneweide overgaat in het Beggelderpad en eindigt bij de AA Strangrondweg.

Variant 1: Aanvullende maatregelen op huidige weg. Dat betekent het uitvoeren van regulier onderhoud en de aanleg van verkeersplateaus bij kruisingen Bohnenweide en Bosmanlaan. De wegbreedte blijft dezelfde. Buiten de bebouwde kom worden de fietsstroken breder (1,25 meter i.p.v. 1 meter) en wordt de rijbaan versmald tot 3,5 meter. Er mag daar 60 km gereden worden.Binnen de bebouwde kom wordt de weg van 5 naar 6 meter verbreed en komen er eveneens fietsstroken van 1,25 meter. Kosten 500.000 euro;

Variant 2: Opwaarderen Beggelderdijk. Buiten de bebouwde kom wordt de weg tot 6,5 meter verbreed en worden de fietsstroken 1,5 meter breed. Er mag daar 60 km gereden worden. In de bebouwde kom komt er een vrijliggend fietspad voor twee richtingen. De rijbaan wordt van 5 naar 5,95 meter verbreed. Kosten 900.000 euro;

Variant 3a: Nieuw tracé. Dat begint bij een nieuwe rotonde in de Terborgseweg nabij de Snijders-Veerbeek. Even ten zuiden van die beek loopt de nieuwe weg richting Demkespad om daar verder te lopen over het huidige tracé. Het wordt een 80-kilometerweg. Buiten de bebouwde kom wordt ten zuiden hiervan een nieuw fietspad aangelegd. Voor het langzaam verkeer blijft vanaf de kruising met de Demkespad het oude tracé beschikbaar. De Beggelderdijk daar wordt afgesloten voor gemotoriseerd verkeer en wordt 30-kmweg. Kosten 2.200.000 euro;

Variant 3b: Als 3, maar zonder nieuwe rotonde in de Terborgseweg en 60 in plaats van 80 kilometer. Kosten 1.000.000 euro;

Variant 3c (ook aangeduid als 5): Als 3b, maar het deel dat op het grondgebied van de gemeente Oude IJsselstreek ligt wordt niet veranderd.

Bij de varianten 2, 3a, 3b en 3c kunnen er extra kosten komen, als er gas- en waterleidingen verlegd moeten worden. Geschat wordt dat dit tussen de één en twee ton euro extra kan kosten. Bij de varianten 3a, 3b en 3c kunnen er ook extra kosten komen als grondeigenaars niet mee willen werken om grond af te staan voor het nieuwe tracé. Bij deze varianten zal ook de gemeente Oude IJsselstreek mee moeten werken. B en W gaat er niet van uit dat die in de kosten zullen bijdragen.

'Er moet wat gebeuren!'
De bewoners van de buurt bij de Beggelderdijk in de bebouwde kom lieten tijdens de RTG ruimte weten de varianten 1 en 2 af te wijzen. "Vanwege het verbreden van de weg", zei hun woordvoerder. "Wij willen ook geen drempels want dat geeft geluidsoverlast. Het vrachtverkeer zal toenemen. Wij zijn de racebaan zat en willen daarom een toekomstgerichte oplossing met een nieuw tracé. Wij zijn voor variant 3c. Na twintig jaar zijn we het spuugzat. Er moet wat gebeuren!" Twee bewoners van het Demkespad, die bij de tracés 3a, 3b en 3c een nieuwe weg in hun achtertuin krijgen, zullen zich daar tegen verzetten. Zij vonden dat het variant 1 of 2 moest worden. Een andere inspreker vond variant 1 'geen optie' en variant 2 een 'lapmiddel'. Volgens hem koos het college alleen voor variant 1, omdat deze het goedkoopst is. Variant 3b is voor hem de beste keuze. Bertus te Grotenhuis van Dinxpers Belang vond dat B en W bij de keuze van variant 1 voorbij gaat aan de veiligheid voor wandelaars en fietsers. Hij noemde het zwaar wegverkeer ontoelaatbaar. Hij vond variant 3b de beste. Te Grotenhuis bleek geen hoge pet op te hebben van de kennis van de raadsleden van de situatie ter plekke. Ook beweerde hij dat de financiële cijfers en de verkeerstellingen van de gemeente niet klopten.

'Wat wij willen is voldoende'
Wethouder Gerard Nijland legde uit waarom B en W variant 1 de beste vindt. Belangrijk argument daarvoor zijn de verkeerstellingen, die laten zien dat er geen sprake is van te veel verkeersbewegingen en dat de hoeveelheid vrachtverkeer niet te groot is. "Ik neem afstand van de insprekers die zeggen dat de verkeerstellingen onbetrouwbaar zijn. We hebben de normale werkwijze toegepast en veertien dagen geteld." De aanvullende maatregelen blijft hij voldoende vinden om de weg veiliger te maken. "Ik snap het gevoel van de insprekers, maar wat wij willen is voldoende." Of de gemeenteraad het daar mee eens is, zal pas later blijken. De RTG-leden wilden wel dat er een inschatting gemaakt wordt van de kosten van grondaankoop. Gerbert Navis wilde bovendien dat al geschat wordt hoe hoog de planschadekosten zijn. De bewoners die een nieuwe weg in hun achtertuin krijgen zullen immers vinden dat hun woning minder waard is geworden. De kans voor procedures bij de aanleg van een nieuw tracé, was voor wethouder Nijland een extra argument om nu te kiezen voor variant 1. "Als de procedure tot aan de Raad van State gaat kan het nog wel drie tot vijf jaar duren voordat er een nieuwe weg is. Tot dan zal er toch onderhoud nodig zijn. Niets doen is niet reëel." Ongetwijfeld zal er tijdens de bijeenkomsten in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van 21 maart ook gesproken worden over de Beggelderdijk.

Meer berichten